Stavební zákon

Stavební zákon č.50/1976 Sb. a navazující předpisy

Stavební zákon vymezuje v §46a vybrané činnosti ve výstavbě. Tyto činnosti mohou být vykonávány pouze fyzickými osobami, které získaly zvláštní oprávnění (autorizaci) k výkonu těchto činností (např. podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.). Právnické osoby mohou tyto činnosti vykonávat pouze tehdy, jestliže zabezpečí jejich výkon fyzickými osobami výše s uvedeným oprávněním. Vybranými činnostmi se podle Stavebního zákona rozumí projektová činnost (například zhotovení dokumentace pro územní nebo stavební řízení) a vedení stavby při její realizaci. Dokumentaci jednoduchých a drobných staveb (s výjimkou staveb pro bydlení a dalších) mohou zpracovávat kvalifikované osoby bez zvláštního oprávnění.
Jednoduchá stavba je definována v § 139b odst. 5 Stavebního zákona. Patří mezi ně například stavby pro bydlení do 300 m2, pokud mají nejvýše 4 byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví, dále přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci.
Drobná stavba je definována ve stejném paragrafu v odst. 7 a 8 a dalších jako stavba, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.
Důležitým ustanovením, které se někdy nedodržuje, je požadavek zákona, aby hlavní projektant přizval ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další oprávněné projektanty s příslušnou specializací, pokud není způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám.
Územní rozhodnutí je základním úředním úkonem, kterým začíná většina nových staveb. Zákonné podmínky jsou uvedeny ve Stavebním zákoně v §32. Územním řízením se stanoví mimo jiné i stavební uzávěry, které mohou zkomplikovat život majitele stavby. Územní rozhodnutí se podle §32 odst. 2 nevyžaduje u stavebních úprav a udržovacích prací, u drobných staveb, u staveb umisťovaných uvnitř existujících staveb apod.
Dalším krokem před zahájením stavebních prací je stavební řízení, které úspěšně končí vydáním stavebního povolení.
Stavební zákon umožňuje stavebnímu úřadu u jednoduchých staveb sloučit územní a stavební řízení v případě, že podmínky umístění stavby jsou vzhledem k poměrům v území jednoznačné. Z hlediska výstavby bazénu by to mělo být pouze v případě, že je známo umístění zdroje vody, místo pro napojení odtoku odpadních vod z nemovitosti a pozemek není ohrožen zátopami. Jestliže některá z těchto podmínek není splněna, není ani v zájmu stavebníka urychlit průběh přípravných prací a sloučit územní a stavební řízení. V případě, že je pozemek ohrožen zaplavením, je lépe na něm vůbec nic nestavět.
Stavby do 16 m2, samostatně stojící na pozemku, lze provádět na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební úřad však může rozhodnout, že i taková stavba se musí povolovat ve stavebním řízení.