Dokumentace pro realizaci stavby

Podkladem pro výběr dodavatele by měla být dokumentace pro realizaci stavby obsahující výkaz výměr. Vyzvané firmy na základě zadávacích podmínek zpracují nabídky. Zadávací podmínky by měly obsahovat požadavek na úplné ocenění všech prací podle výkazu výměr, upozornění na možné rozdíly nebo případné chyby v dokumentaci. Jednou ze zadávacích podmínek by mělo být, že dodavatel zahrne do nabízené ceny všechny jemu známé skutečnosti a z toho vyplývající náklady na stavebně montážní práce. V nabídce by měla být uvedena i záruční doba, která je obvykle u stavebních prací 36 měsíců. Stroje a zařízení mívají záruční dobu podle podmínek výrobců zařízení. Záruční doba výrobků je obecně 24 měsíců. Některé výrobky mají záruční dobu závislou na počtu provozních hodin (obdobně jako u auta je část záručních podmínek vázána na počet ujetých kilometrů).

Pokud se investor přes výše uvedené informace chce odevzdat do rukou dodavatele, měl by aspoň trvat na přesném popisu práce s oceněním jednotlivých položek. Popis musí být co nejpřesnější, za popisem by mělo být uvedeno množství, jednotková cena a celkový součet.