Úprava bazénové vody

Úprava bazénové vody má několik fází (obr. 28). Základním fyzikálním prostředkem úpravy vody je filtrace. Filtrace bazénové vody je rozdělena na dvě samostatné fáze. Před cirkulačním čerpadlem se osazuje tzv. předfitr (někdy se označuje jako lapač vlasů), ve kterém se zachycují hrubé nečistoty (například vlasy, u venkovních bazénů listí nebo do vody spadlí drobní živočichové). Čerpadla pro menší bazény mají předfiltr zabudovaný do monobloku tělesa čerpadla. U těchto typů čerpadel bývá víko předfiltru průhledné, takže obsluha může snadno vizuálně kontrolovat obsah záchytného koše. U větších zařízení se předfiltr musí kontrolovat alespoň při praní filtru.

blokové-schéma
bazén blokové schéma

Druhým a vlastně základním prvkem mechanické úpravy bazénové vody je filtrace. Pro malé bazény se mohou použít kartušové, vakové, molitanové nebo vakuové filtry. Kartušové filtry zachycují nečistoty na vyměnitelné papírové nebo textilní vložce, která se po zanesení nečistotami vyměňuje za novou. Průliny těchto filtrů jsou velmi úzké a rychle se zanáší, proto je provoz tohoto typu filtrace poměrně drahý. Vakové a molitanové filtry pracují na podobném principu, jejich výhodou je opakované použití. Nevýhodou těchto filtrů je manipulace s filtrační vložkou, která se musí ručně vyprat. Na tomto principu pracují i různé typy vodních vysavačů.

Vakuová filtrace je specielní způsob filtrace. Filtry nevypadají tak, jak se je známe z běžných katalogů bazénových firem. Filtračním materiálem je speciální rozsivková zemina – Diatomit (89% SiO2) s možností zachytit částice velikosti přes 1-3 µm. Filtrační materiál se nanese na konstrukci filtračních modulů. Při regeneraci filtru se splachují zachycené nečistoty spolu s filtračním materiálem a na moduly se po odplavení staré vrstvy s nečistotami nanáší nový filtrační mate-

filtrační-jednotka
bazén filtrační jednotka

riál z rozsivek. Vzhledem k vysoké účinnosti zachycování velmi malých částí (pískový filtr zachycuje pouze částice, které jsou až 10x větší) se z vody odstraňují i jednobuněčné a drobné organizmy – plísně, bakterie, spóry a řasy. K filtraci se nepoužívá dávkování koagulantu (nezvyšuje se obsah chemikálií ve vodě), u rodinných bazénů lze snížit i množství dávkovaného dezinfekčního prostředku. Tím se dá uspořit část zvýšených nákladů na filtrační materiál. Vakuový filtr se instaluje do sacího potrubí cirkulačního čerpadla, které proto nemívá osazen předfiltr. Ve filtru se proto zachycují všechny velké nečistoty. Tím se zkracuje doba, po kterou naplavená vrstva filtruje vodu. Filtr pracuje v podtlakovém režimu. Pro značné provozní náklady se tento způsob filtrace běžně nenavrhuje a jako neobvyklé, málo používané zařízení nemá zajištěn dostatečný servis.

Nejrozšířenější způsob mechanické úpravy vody je písková filtrace. Pro filtraci bazénové vody se používají pískové filtry různé konstrukce a filtrační vrstvy z různých materiálů. Podstatou pískové filtrace je průtok vody filtračním ložem, které bývá složeno z vrstev křemičitého písku různé zrnitosti, může být doplněno i vrstvou materiálu specielních vlastností. Čím má filtr menší počet vrstev, tím větší jsou nároky na chemickou úpravu vody. Když jsou mezery mezi jednotlivými zrnky písku příliš velké, musí se zmenšit použitím koagulantu (podrobněji je uvedeno v kapitole Chemická úprava vody). Koagulant je látka, která na svém povrchu zachytí velmi malé částice a při praní

vicevrstvý-filtr
bazén-vicevrstvý-filtr

filtru se spolu se zachycenými nečistotami odplaví do kanalizace. Dávkovací zařízení musí být seřízeno tak, aby správným poměrem dávkovaných chemikálií se vločky koagulantu vytvořily před tím, než projdou filtrační vrstvou filtru. Špatně nastavené dávkování a vysoká filtrační rychlost může způsobit zákal bazénové vody. Když se do cirkulačního okruhu zařadí vícevrstvý filtr (většinou pětivrstvý – obr. 30), nemusí se koagulant používat. Pro úpravu vody stačí dezinfekce vody a úprava hodnoty pH. Někteří autoři tvrdí, že bazénová voda se nedá bez koagulace dobře upravit. Zkušenosti z praxe však ukazují, že voda při správné manipulaci s filtrem a přiměřeném dávkování dezinfekce a úpravy pH je křišťálově čistá. Objem odtékajících kalů z vícevrstvých filtrů je několikrát menší než objem kalů zachycených na filtrech s použitím koagulantu. Nejen proto se vícevrstvé filtry uplatňují v místech, kde se odpadní voda zachycuje v žumpách nebo se čistí v malých domovních čistírnách. Tyto sofistikované bazénové filtry s pískovou filtrační náplní vyrobené kvalitní firmou jsou řešeny tak, že po dobu jejich životnosti (min. 10 roků) není nutné provádět doplňování a výměnu filtračních písků. Úprava bazénové vody musí být zajišťována a prováděna v souladu s platnými hygienickými předpisy, praní filtru bude prováděno v předepsaných intervalech nebo vždy při dosažení povolené tlakové ztráty na filtrační náplni. Nasazení koagulační chemikálie u tohoto typu filtrů by měl uživatel provádět v souladu s provozním předpisem pouze tehdy, kdy dojde k velmi silnému znečistění vody jako opat-

filtrační-jednotka-vícevrstvé filtry
bazén-filtrační-jednotka-vícevrstvé filtry

ření pro odstranění havarijního stavu bazénové vody. Tento typ filtrů se používá v naší republice už přes deset let. Koagulant musel být nasazen pouze v případě, že se do bazénu dostala znečistěná voda z okolí a bylo potřeba urychleně odstranit zakalení vody. (obr.32)