Způsob proudění

Proudění vody v bazénu a úprava vody patří k základním podmínkám pro udržení čisté vody v bazénu. Zároveň se tak brání rozvoji nežádoucích organizmů ve vodě a na vnitřním povrchu bazénu, které mohou vytvořit slizký povrch a způsobit zakalení vody. Dobře navržená hydraulika bazénu zajišťuje optimální rozdělení desinfekčních činidel a přiváděné filtrované vody v celém objemu v bazénu. Riziko rozvoje řas a mikroorganizmů v bazénové vodě, na dně a stěnách se tím více snižuje, čím je v bazénu méně „mrtvých“ koutů. Pro udržení hygieny vody v bazénu je velmi špatný způsob provozu bazénu přerušování úpravy vody. Zastavením proudění vody dojde k přerušení dezinfekce vody. Čím delší dobu ponecháme vodu v klidu, tím snadněji se mohou mikroorganizmy přichytit k povrchu bazénu, tím mohutnější bude jejich rozvoj a tím nesnadněji se budou odstraňovat. Při teplotě vody 28C řada mikroorganizmů (v závislosti na koncentraci dezinfekčních prostředků a množství živin ve vodě) zdvojnásobí svůj počet i za 20 minut.
Z hlediska proudění vody se bazény řeší buď s kolísavou hladinou nebo s přelivem. Bazény s kolísavou hladinou (voda se do úpravny odebírá skimmery) vyrovnávají objem vody vytlačené plavci a zajišťují potřebný objem vody pro vyprání filtru tím, že kolísá hladina vody v bazénu. Bazény se stálou hladinou vody (voda z bazénu odtéká přelivem do přepadových žlábků) musí být doplněny akumulační nádrží, která zajistí vyrovnání změn objemu vody v bazénu. Cirkulace vody v bazénu by měla být navržena tak, aby se voda dokonale vyměňovala v celém objemu bazénu zejména v době, kdy v bazénu nejsou plavci. Ideální proudění vody v bazénu je takové, kdy voda vystupuje ze dna bazénu a současně se přivádí stěnovými tryskami tak, aby se voda v bazénu stoupala vzhůru a zároveň se točila podél obvodu bazénu (obr. 11).
proudeni
proudeni
Systém proudění vody by měl vyloučit „zkratové“ proudění v bazénu. Je dobře si zapamatovat, že voda proudí cestou nejmenšího odporu. Systém trysek musí zajistit takové proudění vody uvnitř bazénu, aby dráha vodního paprsku v bazénu byla co nejdelší. Pro malé bazény se někdy používá blokové zařízení, které má vzdálenost mezi přívodní tryskou a odběrným skimmerem do 50 cm. Voda v době klidu proudí podle výkonu čerpadla ve směru nastavení trysky a nejkratší cestou se vrací zpět. Protože v místě zaústění trysky je silný proud, dojde k přimíchávání vody z nejbližšího okolí trysky. Rychlost vody klesá se vzdáleností od trysky a tím se proudění zpomaluje. V bazénu vzniknou „mrtvé kouty“, ve kterých se voda točí na místě. K promíchání vody dojde pouze v době koupání (obr. 12).

upravna vody