Předání stavby

Po dokončení všech prací by se mělo provést protokolární převzetí a předání díla s vytknutím všech zjevných vad a návrhem termínu pro jejich opravení. Tímto okamžikem se dílo stává majetkem objednatele, jemuž začíná běžet záruční doba. Při přebírání díla je nutné vytknout všechny vady, které lze při prohlídce stavby zjistit. Je důležité otevřít a překontrolovat všechny šachty a podzemní prostory. Vady, které se nedají při prohlídce zjistit, se mohou reklamovat jako vady skryté v průběhu záruční doby. Těžko však bude stavebník požadovat vyčištění montážního podlaží měsíc po převzetí stavby. Stavebník by si měl v rámci dodávky díla sjednat provedení komplexního vyzkoušení nebo i zkušebního provozu. Délka, způsob provedení a vyhodnocení zkušebního provozu se musí upravit ve smlouvě.

Velmi důležité je zajistit kvalitní a zodpovědné přebírání stavebně montážních prací ve všech jejich fázích. Po zakrytí potrubí již nikdo nezkontroluje, co provedl dělník, který třeba právě dostal výpověď. Příliš dlouhá záruční doba je v obchodních vztazích neobvyklá. To by měl být důvod pro podrobné přezkoumání firemních úmyslů. Některým pracovníkům se začínají vracet socialistické přístupy k zákazníkům. Agresivní a povýšený přístup při uzavírání smlouvy by měl přimět objednatele k opatrnosti, většinou se odrazí i při stavbě a pak hlavně při přejímce stavby. Stavebník by si měl být vědom toho, že on platí a firma by měla vyhovět jeho požadavkům. Na druhou stranu by mělo být zřejmé, že požadavky nesmí překročit technické možnosti realizace stavby nebo chtít úpravy, které by ohrozily funkci zařízení.

Samozřejmostí by mělo být, aby si stavebník pečlivě uschoval všechny doklady, které mu byly postupně předávány včetně všech kontaktů na subdodavatele stavební firmy (i se jmény jejich pracovníků).