Záznamy o stavbě

V průběhu stavby je povinností dodavatele vést o stavbě předepsané záznamy. Pokud stavbu provádí právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle příslušných právních předpisů, musí být pro stavbu veden stavební deník. V ostatních případech musí být na stavbě veden alespoň jednoduchý záznam, který pak vede stavebník a spolupodepisuje ho osoba, která na stavbě vykonává odborný dozor. Podle rozsahu prací je výhodné si ve smlouvě stanovit termíny předávání kopií stavebního (nebo montážního) deníku. Dodavatel by měl ve smlouvě uvést způsob předávání díla nebo jeho částí. Povinností dodavatele je zajistit provedení potřebných zkoušek a revizí zařízení a po jejich úspěšném provedení předat protokoly ke kolaudaci. Doporučuje se, aby ve smlouvě byl uveden nejen požadavek na potřebné zkoušky, ale také požadavek účasti stavebníka nebo jím pověřeného zástupce u každé zkoušky. Dodavatelské firmy jsou někdy schopny vydat příslušné protokoly, aniž zkoušky provedou. Poměrně často se přesunuje provádění svodné kanalizace do zimního období. Některé materiály pro vnitřní kanalizaci se nemají zpracovávat při nižších teplotách než 5°C. Provádět potrubí nebo dokonce zkoušku těsnosti kanalizace vodou v době, kdy hrozí nebezpečí mrazů je dokonce nebezpečné. Voda v potrubí může během zkoušky zamrznout a potrubí poškodit. Při velkých mrazech promrzá zemina nejen z povrchu, ale při otevřeném výkopu rýhy mráz naruší jak podloží pod potrubí a stěny výkopu, tak zásypový materiál. Po uvolnění mrazů dojde k velkým poklesům terénu s možným porušením v zemi uložených vedeních.