Stavba bazénu na klíč

Při prvním způsobu výstavby by si měl stavebník během uzavírání smlouvy na dodávku stavby vymínit kontrolu smluv stavební firmy s jejími subdodavateli. Stavební firmy jsou podnikatelé, kteří musí vytvářet zisk, jinak zbankrotují. Využívají k tomu všechny možné prostředky včetně tlaku na své subdodavatele, aby co nejvíc snížily svoji cenu. Tato snížení bývají dosahována snížením kvality zařízení. Rozdíl v ceně nezíská investor, ale stavební firma. Stavebník by měl mít ze smlouvy možnost kontrolovat výběr subdodavatelů a v průběhu stavby použivané materiály a měl by mít vliv na výběr zařizovacích předmětů, armatur a zařízení. Měl by si zjistit, zda firma spolupracuje se stabilními subdodavateli nebo každou stavbu pro ni provádí jiná instalační firma a proč. Někdy může být důvod i v tom, že stavební firma neplní řádně své závazky. Tento způsob realizace stavby usnadňuje reklamační řízení pouze do okamžiku, dokud stavební firma nezbankrotuje. Jakmile je stavební firma vymazána z obchodního rejstříku, veškeré smluvní vztahy zanikají. Zůstává jen na dobré vůli instalační firmy, zda přijde reklamovanou vadu odstranit. Bohužel většinou bankrotující firma neplnila své závazky vůči subdodavatelům a tak instalační firmy neprojevují ochotu dávat ze svého peníze na opravy prací, za které nedostaly zaplaceno.

Příkladem může být bankrot jedné stavební firmy, která postavila (ve smlouvě uvedla záruku 6 let) rodinný dům v místě, kde základová spára byla v prosedavých spraších. Tato zemina se vyznačuje velkou změnou objemu (jíly, spraše) při změně její vlhkosti. Na povrchu takové zeminy se v suchém období objevují široce otevřené praskliny. Do této zeminy se uložila kanalizace, která byla netěsná. Navíc byly základy objektu provedeny v rozporu s normou v hloubce pouze 70cm. Změny vlhkosti zeminy vyvolané střídáním deštivého a suchého období způsobily trhliny v nosných zdech. Oprava spočívala ve snížení základové spáry objektu a výměny kanalizačního potrubí. Protože stavební firma v době vzniku poruchy už byla vymazána z obchodního rejstříku, musel investor všechny náklady na opravy uhradit ze svého.

Chtěl bych upozornit na to, že některé firmy, které se zabývají výstavbou bazénů, jsou pouze prodejci zařízení bez technického zázemí pro řešení složitějších případů. Bývají na trhu velmi levné a nic pro ně není složité. Většinou nemají žádné požadavky během projektování stavby – o to víc se musí bourat a improvizovat během stavby. Obvykle požadují přivedení vody bez udání potřebného množství a místo pro odpadní potrubí bez udání hloubky. Dodatečně se zjistí, že přívodní potrubí má nedostatečnou dimenzi, kanalizace je příliš vysoko, vodu v bazénu není čím ohřát a v rozvaděči není místo na požadované okruhy. Čtenáři si jistě vzpomenou na zprávu o výstavbě plaveckého areálu za desítky miliónů korun, které dodali poslanci ze státního rozpočtu. Stavba měla jedinou vadu, v místě stavby nebyla voda.