Zdroj vody

Pro výstavbu bazénu je nutno zajistit přívod pitné vody v množství, které umožní napustit bazén nejdéle do dvou dnů a přitom bude možné zajistit bezporuchové zásobování ostatních zařizovacích předmětů. V níže uvedeném příkladě je názorně vysvětlen požadavek na dostatečné množství vody, které je potřebné pro napuštění bazénu.

Příklad
Bazén bude mít objem vody 28 m3 při hloubce vody 1 m. Počet obyvatel domu 5, vydatnost vlastní studny 1 m3/den. Výpočet potřeby vody a doba napouštění bazénu jsou uvedeny v tabulce 4.

Tab. 4 Přehled bilance potřeby vody

přehled balance spotřeby vody
přehled balance spotřeby vody

Z tabulky 4 vyplývá, že při vydatnosti zdroje vody 1m3/den nelze v objektu provozovat bazén o objemu 28 m3 vody, protože by nebylo dost vody na praní filtru. Vydatnost zdroje 2,5m3/den umožňuje běžný provoz objektu a zároveň i provoz bazénu, napouštění však trvá více než 14 dní, teprve vydatnost zdroje 5m3/den sníží dobu napouštění na méně než týden. Podle hygienických předpisů se má denně doplňovat 30 l vody na jednoho koupajícího se. Potřeba doplňkové vody je 150 l/den, při praní filtru se do bazénu doplňuje 10x více vody než je požadováno. Z toho vyplývá, že u soukromých bazénů se majitel nemusí samostatně zabývat doplňováním čerstvé vody do bazénu.

Částečným řešením nedostatku vody může být vícenásobné využití vody. Podmínkou pro vícenásobné použití vody je zachycení vody z praní filtru v nádrži, ve které musí voda stát nejméně 3 hodiny. Voda nad vrstvou kalu se může po přefiltrování buď vrátit do okruhu bazénové vody nebo se vodou může v objektu splachovat na záchodech v případě, že je v objektu zřízen dvojí rozvod vody.
Kal se po odčerpání vody nad vrstvou kalu přečerpá do kanalizace. Kromě množství vody je důležité posoudit i kvalitu vody. Pokud podzemní voda obsahuje vyšší koncentraci některých látek než je povoleno pro pitnou vodu, může být kvalita vody v bazénu nepříznivě ovlivňována. Většinou se to projevuje mléčným zákalem vody nebo může docházet k vylučování tvrdých povlaků na povrchu stěny bazénu a na konstrukcích vložených do bazénu (žebříky, atrakce apod.). Zvýšený obsah železa v přítoku vody do bazénu má za následek potřebu častějšího praní filtru a zvýšené množství kalu. To ovlivní zejména objem žumpy a četnost vyvážení kalů. Obdobně se na kvalitě vody projevuje zvýšený obsah manganu. Vysoká tvrdost vody způsobuje v závislosti na pH vody plošné vylučování vápence na povrchu stěn, kovovém příslušenství bazénu a také na podlaze ochozu kolem bazénu. Obsah dusíkatých sloučenin přispívá k rozvoji řas.