Vyhlášky

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 53/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť

Tato vyhláška se uplatňuje u veřejně provozovaných bazénů (hotely, kempy apod.), u kterých je z hlediska kolaudačního rozhodnutí vyžadována pravidelná kontrola kvality vody v jednotlivých bazénech podle Vyhlášky č. 135/2004 Sb. Pro soukromé bazény se dodržování požadavků této vyhlášky (zasílání rozborů vody) nevyžaduje.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních ploch

Vyhláška závazně platí pro veřejně provozované bazény, u kterých je z hlediska kolaudačního rozhodnutí vyžadována pravidelná kontrola kvality vody a cirkulace vody v jednotlivých bazénech podle jejich hloubky (viz. tab. 6). Pro soukromé bazény se dodržování této vyhlášky sice nevyžaduje, ale doporučuje se použít její ustanovení jak pro návrh zařízení, tak pro jeho provozování, protože jiné podklady pro návrh nejsou k dispozici.

Tab. 6

Požadovaná minimální doba pro filtraci celého objemu bazénu podle Vyhlášky č. 135/2004 Sb.

filtrace
bazén-filtrace

Vyhláška definuje bazény umělých koupališť jako umělé nádrže, které jsou využívány veřejností jako koupaliště a dělí se na:

  • plavecké bazény s teplotou do 28ºC,
  • koupelové bazény s teplotou nad 28ºC,
  • bazény pro kojence a batolata a brouzdaliště.

Za bazény se podle vyhlášky nepovažují bazény a vany určené pro použití vždy jen jednou osobou, které se před každým použitím čistí, dezinfikují a opětovně napouští plnící vodou.
Bazény pro kojence a batolata jsou určeny pro koupání a plavání dětí ve věku do 3 let.
Brouzdaliště je nádrž s největší hloubkou vody do 40 cm určená ke koupání malých dětí.
Koupací sezónou koupaliště ve volné přírodě podle Vyhlášky je časový úsek (obvykle červen až září), ve kterém v závislosti na místních zvyklostech a klimatických podmínkách je nutno počítat s větším počtem koupajících se osob.
Jakost vody v bazénu vyhovuje hygienickým požadavkům, jestliže limitní hodnoty ukazatelů vzorků vody odebíraných na stejném místě před koupací sezónou a v jejím průběhu splňují hygienické požadavky uvedené ve Vyhlášce.
Vyhláška neřeší tzv. „biotopy“, tedy umělé vodní nádrže, v nichž se voda čistí pomocí rostlin a mikroorganismů ve štěrkovém loži. Název je poněkud zavádějící, protože v biologii a ekologii znamená termín „biotop“ něco úplně jiného, ale v zahraničí a bohužel i u nás se prostě tento název pro jezírka s přírodním čištěním vody ujal, proto ho zde budu také v některé části užívat, i když raději s uvozovkami. Ani s tím přírodním čištěním to není přesné. Bez technických opatření se ani toto řešení neobejde. „Biotop“ spočívá na principu, který využívají i tzv. kořenové čistírny odpadních vod. Zhruba polovina vodní plochy je určena ke koupání, druhá polovina tvoří čisticí zónu s mokřadními rostlinami. Problém je v hydraulice systému, voda bez technické pomoci (čerpáním) do čistící zóny neproudí. Pro veřejné provozování by se takové řešení muselo posuzovat jako koupání ve volné přírodě, zatím se toto řešení neuplatnilo jinde než v soukromých zahradách. Provozovatel by musel dodržet mikrobiologické, biologické, chemické a fyzikální ukazatele vody, jejichž hygienické limity jsou stanoveny v přílohách Vyhlášky pro koupání ve volné přírodě.

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška stanoví složení a značení výrobků určených k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou a úpravu jejich povrchu. Účelem vyhlášky je omezit nebo zabránit přenosu nežádoucích látek do vody nad stanovené limity. Vyhláškou je také stanovena čistota koagulantů a bezpečnost chemických přípravků používaných k úpravě vody včetně algicidních přípravků (přípravky bránící růstu řas).
V současné době nemá kupující při výběru přístroje zařízení nebo látek pro úpravu vody k dispozici úřední schválení, protože všechny „atesty“ hlavního hygienika na přístroje a zařízení pozbyly k 30.6.2002 svou platnost a ministerstvo zdravotnictví již podobné výrobky neschvaluje. Závazně pro ně platí, že musí odpovídat hygienickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce a jejich prodejce se musí na požádání prokázat nezávislým posudkem, který shodu prodávaného přístroje s tímto předpisem dokládá.