Smlouva

Ve smlouvě, která by měla být v souladu s Občanským nebo Obchodním zákoníkem, musí být uveden, kromě povinných údajů o smluvních stranách, předmět plnění, cena a termín plnění. Cena a termín plnění jsou každému bez vysvětlení zřejmé. Předmět plnění by měl být definován co nejpřesněji ve smyslu předchozího textu. Nemělo by se zapomenout na popis provádění zkoušek těsnosti nádrží a beztlakového potrubí a na tlakové zkoušky potrubí s tlakovou vodou před zakrytím stavební konstrukcí. Navíc by měl předmět plnění smlouvy obsahovat ustanovení o dodávce dokumentace skutečného provedení stavby a způsob jejího provedení. V dnešní době by to mělo být i digitálně v takovém formátu, aby si to stavebník mohl v budoucnu snadno vytisknout. Pouze výjimečně se shoduje provedení stavby do všech podrobností s dokumentací pro realizace stavby. Zabudované rozvody je vhodné před zakrytím nebo zasypáním ofotografovat. Po několika letech, ale někdy i dříve, stavebník nebo kupec ocení, že existuje podklad pro opravy, změny nebo rekonstrukce. U složitějších objektů by si měl investor do smlouvy zahrnout i zhotovení provozního řádu soustavy.

Jako příklad nevhodně uzavřené smlouvy uvádím autentický výňatek ze smlouvy bytového družstva na rekonstrukci vnitřní kanalizace: „Předmětem smlouvy je výměna potrubí v objektu (zde byl název domu) podle dokumentace, kterou zpracuje zhotovitel. Cena dodávky je stanovena vlastní kalkulací a činí 900 tisíc korun českých.“ Pak už následovaly jen termíny a doba záruky….Při reklamaci závad investor neuspěl, protože rekonstrukce byla provedena, stavba byla převzata bez závad a nevhodnost materiálu se ze smlouvy nedala prokázat – dodavatel poukazoval na to, že cena byla nízká, investor tedy podepsáním smlouvy přijal podmínky dodavatele.