Stavba bazénu dodavatelským způsobem

Druhý způsob výstavby je pro stavebníka mnohem náročnější, protože se stává spoluzodpovědným za průběh stavby. Pokud uzavírá přímé smlouvy se subdodavateli stavby, pak si musí ve smlouvě zajistit spolupráci instalační a stavební firmy včetně termínů nástupu na jednotlivé práce. Při tomto způsobu realizace investor přímo ovlivňuje finanční toky na stavbě a záruční podmínky má sjednány smluvně s každým subdodavatelem zvlášť. Bankrot jedné firmy nemůže přerušit smluvní vazby investora s ostatními zhotoviteli díla. Ale ani druhý způsob realizace stavby není bez problémů. Vyžaduje mnohem větší účast stavebníka při provádění stavby. Musí zajistit časový soulad nástupu jednotlivých profesí na stavbě, musí být připraven uzavírat smlouvy s více partnery a musí přebírat jednotlivé práce tak, jak jsou dokončovány. Výhodou tohoto způsobu výstavby je kontrola provádění prací majitelem, kdy majitel získá navíc přehled o umístění všech důležitých uzlů a zařízení v domě. Jestliže se stavebník poctivě účastní i všech zkoušek a revizí, má jistotu, že dokumenty o zkouškách nejsou zfalšovány (což ale samozřejmě platí i u prvního popsaného způsobu výstavby).